Pravidla soutěžní akce „Holky děkujeme“

Pořadatelem soutěže je Nadační fond Petra Koukala, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 02484544.

Organizátorem soutěže  je společnost saurusmedia s.r.o., Žandovská 307/7, Praha 9 – Střížkov, 190 00, IČ: 06412084 (dále jen „Organizátor„). Administrativním zajištěním Soutěže pověřil Organizátor agenturu Ing. Vladimír Staněk – Grafické studio Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032.

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěžní akce s názvem „Holky děkujeme“ (dále jen jako „soutěž„) bude realizována v termínu 23. 5. do 19. 6. 2018 (dále též „doba trvání soutěže„) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 15 let (dále také jako „soutěžící“ nebo ,,účastník„), která splní mechaniku soutěže (bod 3. Mechanika) v době trvání soutěže a zaregistruje se na www.stkprochlapy.cz/soutez-holky-dekujeme a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Osoby mladší 18 let se soutěže mohou účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník„) v rámci České republiky.

3. MECHANIKA

Soutěže se lze zúčastnit nákupem výrobku Gillette, Old Spice, Head&Shoulders Men nebo Oral-Bhypermarketech a supermarketech Albert. Soutěžícím se stává osoba, která v době konání soutěže na webových stránkách www.stkprochlapy.cz/soutez-holky-dekujeme, vyplní všechny stanovené údaje a odpoví na 3 soutěžní otázky, čímž se zaregistruje do soutěže (dále jen ‚registrace‚). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email, telefonní číslo, úplnou doručovací adresu (ulice, číslo popisné, město, PSČ). V dalším kroku musí soutěžící nahrát fotografii/scan soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel. Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka nahrávat opakovaně̌ (vždy novou účtenku, tj. každou účtenku pouze jednou). Soutěžící může vyhrát jen jednou.

Organizátor s dohledem pořadatele vylosuje po skončení soutěže 3 výherce, kteří správně odpověděli na 3 soutěžní otázky, uvedené na www.stkprochlapy.cz/soutez-holky-dekujeme.

V případě, že nebude možné vylosovat 3 výherce s platnou registrací dle pravidel této soutěže, výhra propadá pořadateli.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, kteří se dopustí porušení podmínek této soutěže nebo u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít pochybnosti o způsobu získání účtenek ze strany soutěžích či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

4. SOUTĚŽNÍ ÚČTENKA

Účastník soutěže zakoupí v době konání soutěže (od 23. 5. – 19. 6. 2018) v jakémkoli hypermarketu nebo supermarketu Albert na území České republiky soutěžní výrobky a uschová si účtenku pro případ výhry (datum nákupu je akceptován od 23. 5. do 19. 6. 2018), následně vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku Gillette, Old Spice, Head&Shoulders Men nebo Oral-B a datem nákupu, vstoupí na stránku dle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje soutěžní fotografii (fotku/scan).

Fotografie účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) účtenky musí být jasně vidět: datum nákupu soutěžního výrobku. Fotografie (scan) musí být čitelná/ý! Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie/scany účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny.

5. VÝHRY

Soutěží se celkem o 3 badmintonové tréninky v Praze s Petrem Koukalem. Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím e-mailu do 30. 6. 2018, kdy bude upřesněn termín a místo konání akce a další detaily. Pokud by byla emailová adresa neplatná, výhra propadá ve prospěch organizátora a/nebo pořadatele.

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 9. 2018 a to po předchozí domluvě detailů tréninku (viz bod 5. Výhry).

6. VÝHERCI

Výherci budou o svých výhrách informováni prostřednictvím e-mailu. Pokud by byla emailová adresa neplatná, výhra propadá ve prospěch organizátora a/nebo pořadatele.

Výhry budou výhercům předány nejpozději do 31. 9. 2018 a to po předchozí domluvě detailů turnaje (viz bod 5. Výhry).

Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá trvalou adresu na území České republiky, není možné mu podle těchto pravidel výhru poskytnout.

Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

7. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit do 31. 9. 2018. Organizátor neodpovídá za neuskutečnění výhry vlivem nenadálých okolností.

Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

8. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník odesláním registračního formuláře vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník tím zároveň dává Organizátorovi svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOU“). Účastník bere na vědomí, že od účinnosti Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) se řídí ochrana osobních údajů tímto Nařízením. Účastník tímto prohlašuje, že společnostem Organizátora a Provozovatele uděluje ve smyslu článku 6 a článku 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu od začátku Soutěže do 31. 9. 2018.

Budou zpracovávány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • email
 • doručovací adresa

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

 • vyhodnocení Soutěže;
 • předání výhry;
 • kontroly splnění podmínek akce (zejména kontroly Účtenky);

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Organizátor a Pořadatel. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí Účastníka zpřístupněny, ledažeby povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka vyplývala z platných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka soutěže. Tento souhlas může být Účastníkem písemně odvolán na kontaktní adrese sídla Organizátora.

Účastník má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Účastník má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od nabytí účinnosti GDPR má účastník v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva:

 • právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů;
 • právo na informace o účelu zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům, a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli;
 • právo podat stížnost;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitky;
 • veškerá další práva přiznaná Nařízením.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový, zvukový nebo zvukově obrazový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.stkprochlapy.cz/soutez-holky-dekujeme

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.