Děkujeme, že jste se rozhodli pomáhat spolu s Nadačním fondem Petra Koukala. Máte několik možností, jak pomoci:

 • Finančními dary
 • Věcnými dary
 • Pomoc v oblasti propagace a šíření informací (média)
 • Můžete se stát naším partnerem a nabídnout nám Vaše služby

Vašim nápadům se meze nekladou, pokud máte jakýkoliv jiný nápad, ozvěte se nám na email: nfpk@stkprochlapy.cz

Vaší pomoci si velmi vážíme!

Podpořte nadační fond Petra Koukala

Podpořte nadační fond Petra Koukala zakoupení některého z propagačních předmětů.

www.merchator.cz

Trika, mikiny, trenky…

Cvrnkací kuličky STK pro chlapy „Nadační fond Petra Koukala“ www.merchator.cz

Cvrnkací kuličky STK pro chlapy

Finanční dary

Svůj finanční dar můžete poskytnout bezhotovostním převodem na bankovní účet Nadačního fondu Petra Koukala – 131 131 131/0600, vedený u GE Money Bank, a.s. Jako VS (variabilní symbol) uveďte Vaše příjmení či název společnosti poskytující dar.

Vaše finanční dary jsou uznatelné z hlediska Zákona o daních z příjmů a velmi rádi Vám poskytneme potvrzení o přijetí daru.

Váš finanční dar využijeme v souladu se zákonem, pravidly a stanovami Nadačního fondu Petra Koukala k zajištění jednotlivých projektů nadačního fondu (více informací v sekci Projekty) a činnosti naší organizace. Pravidelně (jednou za dva měsíce) Vás budeme informovat, jakým způsobem finanční dary používáme, jak a kde jsme společně pomohli.

Máte-li zájem, rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu, kterou si můžete stáhnout níže. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu sídla fondu: Nadační fond Petra Koukala, Salvátorská 931/8, Praha 1, PSČ 110 00. Jeden originál smlouvy Vám bude zaslán zpět potvrzený statutárními zástupci nadačního fondu.

V případě zájmu o dojednání podmínek významnějších darů a partnerství nás, prosím, kontaktujte na emailu: nfpk@stkprochlapy.cz

Darovací smlouvy

Ke stažení zde...

Věcné dary

Po předchozí dohodě můžete Nadačnímu fondu Petra Koukala na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary. Smlouvu si můžete stáhnout níže. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu sídla fondu: Nadační fond Petra Koukala, Salvátorská 931/8, Praha 1, PSČ 110 00.

Jeden originál smlouvy potvrzený statutárními zástupci nadačního fondu Vám bude zaslán zpět.

Vaše věcné dary můžeme využít při provozní činnosti nadačního fondu (např. kancelářské potřeby, elektronika apod.). Některé věcné dary (např. umělecká díla, sběratelské předměty atd.) mohou být zpeněženy, např. prostřednictvím dražby. Získané finance využijeme v souladu se zákonem, pravidly a stanovami Nadačního fondu Petra Koukala k činnosti naší organizace. Pravidelně (jednou za dva měsíce) Vás budeme informovat, jakým způsobem finanční dary používáme, jak a kde jsme společně pomohli.

V případě, že máte zájem nám pomoci tímto způsobem, kontaktujte nás na emailu: nfpk@stkprochlapy.cz

Darovací smlouva – věcný dar

Ke stažení zde...

Mediální prostor a propagace

Mezi hlavní cíle Nadačního fondu Petra Koukala patří osvěta v oblasti mužského zdraví. Přivítáme tedy jakoukoliv pomoc v oblasti šíření informací a propagace naší činnosti.

Můžete nám pomoci:

 • Získat mediální prostor (internet, tisk, TV, rádio) pro rozhovory, články a příběhy, které se budou týkat mužského zdraví, prevence závažných onemocnění a činnosti našeho nadačního fondu. Rozhovory bude poskytovat Petr Koukal a odborníci (lékaři, členové správní rady).
 • Zajistit účast na akcích, kde by bylo vhodné prezentovat naši činnost a hovořit o mužském zdraví.
 • Vyrobit propagační a informační materiály našeho nadačního fondu (letáky, samolepky, bloky, tužky, reklamní předměty, bannery, apod.). Veškeré podobné materiály nám můžete poskytnout jako věcný dar oproti písemné darovací smlouvě.
 • V oblasti grafiky, kreativy, reklamního a PR poradenství atd. bychom Vás zařadili mezi partnery našeho nadačního fondu.

Pokud máte zájem nás podpořit tímto způsobem, kontaktujte nás na emailu: nfpk@stkprochlapy.cz

Daňová uznatelnost daru

Daňové souvislosti poskytnutí daru (po 1. lednu 2014):

Pro fyzické osoby (viz § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 • Od základu daně z příjmů fyzických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Nadačnímu fondu Petra Koukala na účely sociální, humanitární a charitativní.
 • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1.000 Kč.
 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
 • Dary doložíte prostřednictvím Potvrzení o přijatých darech, vystaveným Nadačním fondem Petra Koukala nebo příslušnou darovací smlouvou podepsanou oběma stranami.
 • Dary zohledňujete v daňovém přiznání úhrnem za celé zdaňovací období.

Pro právnické osoby (viz § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):

 • Od základu daně z příjmů právnických osob lze odečíst hodnotu daru poskytnutého Nadačnímu fondu Petra Koukala na účely sociální, humanitární a charitativní.
 • Úhrnná hodnota všech darů ve zdaňovacím období však musí činit alespoň 2.000 Kč.
 • U hmotného nebo nehmotného majetku je hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku nebo hodnota zachycená v účetnictví u ostatního majetku.
 • V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.
 • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
 • Dary doložíte prostřednictvím Potvrzení o přijatých darech, vystaveným Nadačním fondem Petra Koukala, nebo příslušnou darovací smlouvou podepsanou oběma stranami.
 • Dary zohledňujete v daňovém přiznání úhrnem za celé zdaňovací období.

Více informací naleznete na: 

Zákon o daních z příjmů, § 15 odst. (1)
– fyzické osoby

Ke stažení zde...

Zákon o daních z příjmů, § 20 odst. (8)
– právnické osoby

Ke stažení zde...